Marketing zonder Social Media

79,00 excl. btw

Word jij ook zo moe van al het geschreeuw om aandacht? Voel jij je wel eens onzeker over jouw marketing? Heb je soms het gevoel dat als je niet meedoet aan al het ‘gedoe’ op Facebook en Instagram, je de bus mist?

In deze online inspiratiecursus laat ik je zien dat het ook anders kan. Dat er mensen zijn, nét zoals jij, die hun bedrijf succesvol runnen ZONDER afhankelijk te zijn van Social Media marketing.

Gelukkig zijn er Marketingmethodes die wél bij jouw bedrijf passen. In deze training leer je:

► Waarom het slim is om linksom te gaan, als alle anderen rechtsom gaan
► Welke marketingvormen er wellicht authentieker zijn bij jouw merk (en dus effectiever)
► Hoe je toch zichtbaar bent online, zonder elke week uren kwijt te zijn op Facebook, Twitter en Instagram

🔊podcasts
🎬video-tutorials
📖tekst
📝invul-oefeningen

Categorie:

Beschrijving

Speciaal voor ZZP’ers die benieuwd zijn naar oprechte online en offline marketing, zonder afhankelijk te zijn van Social Media. Er zijn  Marketingmethodes die wél bij jouw bedrijf passen. In mijn training vertel ik je:

► Waarom het slim is om linksom te gaan, als alle anderen rechtsom gaan
► Welke marketingvormen er wellicht authentieker zijn bij jouw merk (en dus effectiever)
► Hoe je toch zichtbaar bent online, zonder elke week uren kwijt te zijn op Facebook, Twitter en Instagram

Cursus Outline

1 – De 3 Social Media struggles
 • Social Media Marketing is niet meer effectief
 • Social Media voelt niet authentiek
 • Promomeisje of Architect van je bedrijf?
 • Bonus: Digitaal Minimalisme + stoppen met Social
2 – Kan jouw business zonder Social?
 • Effectiviteit verhogen
 • Social Media uitbesteden
 • Toestroom vervangen
3 –  🗺️ Inspirerende strategieën
 • De Niche-Expert
 • De Local Hero
 • De Exclusieve Vakman
4 –  ⛏️ Praktische tactieken
 • Duurzame content voor online marketing
 • Other People’s Network inzetten
 • Goede ‘old school’ offline marketing
 • Bonus: Meetup.com tutorial
5 – Jouw Roadmap 🗺️
 • Laatste opdracht
 • 🛠️ OutoftheGrey Favo Tool-lijst

Bonus: Voorbeelden van ondernemers en bedrijven die het ver schoppen zonder Social Media.


🔊podcasts
🎬video-tutorials
📖tekst
📝invul-oefeningen

en het belangrijkste: 😎 zelfvertrouwen om op jouw manier aan de slag te gaan met marketing

Extra informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden online trainingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online trainingen georganiseerd door J.M. de Korte

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
J.M. de Korte, gevestigd te Den Haag, Van Wesenbekestraat 36, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 66727499 onder handelsnaam NDK Creative Content.
Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training van NDK Creative Content. Hierdoor verbindt NDK Creative Content zich jegens de participant tot het verschaffen van een door NDK Creative Content aangeboden en door haar gemaakte workshop/cursus.
Participant : De partij met wie NDK Creative Content een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van NDK Creative Content. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door NDK Creative Content.

NDK Creative Content heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt NDK Creative Content zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van NDK Creative Content aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan NDK Creative Content kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van NDK Creative Content.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

NDK Creative Content aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.
Als de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan NDK Creative Content. Eventuele schade wordt door NDK Creative Content vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan NDK Creative Content is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan NDK Creative Content zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien NDK Creative Content aansprakelijk is voor derving van workshops/trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door NDK Creative Content van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kostenloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij NDK Creative Content, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij NDK Creative Content. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van de online training

Na drie maanden gerekend vanaf aanschaf van de online training) vervalt het recht op persoonlijke feedback op de trainingen. Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training.